Om BT & Gota Media

  Borås Tidnings historia

  På sensommaren år 1826 inträffade något mycket märkligt i Borås. Stadens första tryckeri grundades. Ägaren hette Nils Eric Lundström och kom från Jönköping där han innehade tryckeri och bokhandel. Nils Eric Lundström utgav från den förste september samma år Borås allra första tidning, Borås Weckoblad, föregångare till dagens BT.

  Lundström var alltså stadens förste journalist, och av den nyfikna sorten. Det sades om honom att han ”ständigt var på jakt efter nyheter, tuggande pomeransskal”. 
Mediavärlden utvecklas nu snabbt men så var det också på 1800-talet då tidningarna etablerades på allvar. Deras redaktörer var inspirerade av tidens radikala strömningar. Wisby Weckoblad skrev år 1827 i sin programförklaring att ”alla ämnen som röra det allmänna, kunna och böra utan menniskofruktan, men också utan ondska, med frimodigt sanningsnit, men också med anständighet, framställas uti Tidningarna”. 
Det håller än. 
Redaktör Lundström i Borås gick inte till historien som den store pennfäktaren. Men hans nyhetsintresse har vi skäl att hylla och scoopet knappt ett år efter starten är svårt att överträffa, hela stan brann ner, bara fyra och ett halvt år efter den senaste stadsbranden. ”Hwilken rysvärd förändring inom en så kort tiderymd! Hwilken förfärlig aftonstund!” Skrev Lundström i den tidens speciella stil. På tolv timmar förstördes allt utom kyrkan, prästgårdarna och skolan. Men bara två människor omkom. I sköra tidningslägg från 1830-talet berättas senare om vad elden lämnat efter sig; nöd, tiggeri och dryckenskap, missväxt och epidemier. 
Även tryckeriet eldhärjades men sex dagar efter katastrofen kom Weckobladet med ett tvåsidigt extranummer. Det hade redaktör Lundström tryckt hos sin bror i Jönköping. Där fortsatte också Lundström sin tidningsbana men grunden till Borås Tidning var lagd.
  Torkel Ivarsson

  Borås Tidnings historia i årtal:

  1826: Borås Weckoblad grundades av Nils Eric Lundström.
  1830: Tidningen köptes av handlanden Johan Frumerie men drevs i praktiken av sonen Johan Arvid som bland annat tog strid mot prästerskapet.
  1838: Färgfabrikören C?G Rydin tog över tidningen. Han var riksdagsman och fick nu ett språkrör för sina idéer om samhällets utveckling, det gällde till exempel järnvägarna och folkbildningen. 
1887: Den politiskt konservative Ernst Otto Malm bröt med Rydins mer liberala linje.
  1893: Prästvigde redaktören Anders Marino drog på sig två tryckfrihetsåtal och fick krypa i fängelse en månad.
  1898: Tidningen blev aktiebolag. I styrelsen satt bland andra riksdagsmannen Axel Vennersten och fabrikören Alfred Sandwall. Nu började BT få konkurrens av andra lokala tidningar.
  1911: Redaktören Reinhold Ericson slutade i protest mot ”den blinda underkastelsen” för högerpartiet.
  1938: Chefredaktören Ernst Sewerin skrädde inte orden mot Hitlertyskland i sina ledare.
  1949: BT blev sjudagarstidning.
  1954: Tore G. Wärenstam trädde in som chefredaktör. Han hade också tunga uppdrag som högerpolitiker i Borås och i landstinget. Efter hand blev han den störste aktieägaren i tidningen och grundade stiftelsen som drev den under många år.
  1974: Rune Larsson efterträdde Tore G. Wärenstam som chefredaktör. 
1979: BT flyttade in i nya tidningshuset på Allégatan och övergav den gamla blytekniken till förmån för offsettryckning.
  1990: BT når sin upplagetopp - 60 000 exemplar.
  1992: Jan Öjmertz blir chefredaktör. Datoriseringen tar fart.
  1998: Premiär för Borås Tidnings webbsida på nätet.
  2001: Borås Tidnings Debutantpris delades ut för första gången. Ett litterärt pris som har etablerat sig som ett av de viktigaste i Sverige. Lotta Lotass fick priset först året.
  2002: Ny tryckhall på Viared i samarbete med Dagens Nyheters tryckeribolag Bold Printing Group.
  2003: BT gick upp i den nya tidningskoncernen Gota Media.
  2005: BT lämnar fullformatet och blir tabloid.
  2010: Stefan Eklund blir chefredaktör.

  "En oändligt mycket bättre produkt än förr"

  Ny teknik i all ära men det viktigaste var en förändrad attityd till makthavarna, summerar förre chefredaktören Rune Larsson sina många år på Borås Tidning.

  Han gjorde sina första lärospån på Nerikes-Tidningen i mitten av 1940-talet och var anställd inom pressen under nära nog 50 år. Huvuddelen av dessa på Borås Tidning. 
Rune Larsson kunde hantverket från grunden när han 1974 utnämndes till chefredaktör. Hans drivkraft har alltid varit tävlingsmomentet, att vara först med nyheten.
  I dag lever vi i ett ständigt mediabrus men hur såg konkurrensen ut när du var ung reporter? 
– Oerhört stimulerande. Det fanns ju bara en radiokanal och ingen teve men oftast flera tidningar. I Borås var de fyra stycken i början av 1950-talet, svarar Rune Larsson.
  Var yrket annorlunda? 
– Jag vet inte, men det är klart att vi levde intensivt med jobbet och det betydde bland annat att vi alltid ställde upp oavsett tid på dygnet. Och det vill jag säga, jag har alltid gått med glädje till tidningen och den fina gemenskap som finns där.
  Under din tid skedde stora språng i teknikutvecklingen? 
– Men lika viktig är förändringen av journalistiken, säger Rune Larsson. Och då tänker jag på den underdåniga respekten för makthavarna som ersattes av en sund respektlöshet, liksom att politiseringen på nyhetsplats försvann. Det har varit befriande att få vara med om detta.
  Men vad säger du om den unga, arga journalistgeneration som kom in i dagspressen när du blev chefredaktör? 
– Med min bakgrund som reporter var det lätt att sätta sig in i hur de tänkte och jag tyckte att det mest var positivt. De hade en drivkraft, en laddning som jag uppskattade. Och de vara lojala mot tidningen.
  Vad tycker du om dagens Borås Tidning? 
– En oändligt mycket bättre produkt än förr. I bruset av trams och flams i radio och TV är man glad över att det finns lokala tidningar som tar det publicistiska uppdraget på allvar.
  Torkel Ivarsson

  "Bildandet av Gota Media en nödvändighet"

  2010 avtackades Jan Öjmertz efter 44 år på Borås Tidning, varav de sista 17 som chefredaktör och ansvarig utgivare.
  – Jag började på Borås Tidning, jag tror det var, den 15 oktober 1966. Den 10 oktober hade jag inte ens tänkt på yrkesbanan
  journalistik.
  – Det var mycket av en tillfällighet som jag, i mitt sökande efter olika yrkesvägar, fick ett tips om att det kunde finnas ett jobb på Borås Tidning. Jag ringde Rune Larsson (BT:s förre chefredaktör) och jag träffade honom och fick en provanställning på två månader.
  – Sedan kom jag in på BT och drabbades omedelbart av en stor passion för journalistiken, tidningen och tidningsmiljön. De flesta journalister kommer nog ihåg sitt första uppdrag och Jan Öjmertz kommer ihåg sitt.
  – Jag fick åka med en annan journalist på ett uppdrag, att göra en enkät. I telefonkatalogen hade det nämligen lagts in några sidor som instruerade folk hur de skulle göra om kriget kom. Det var ganska brutala bilder och min uppgift var att fråga folk vad de tyckte om det. Det var under kalla krigets dagar och vi konstaterar tillsammans att frågan, sett ur dagens perspektiv, är helt irrelevant.
  – Nästa dag fick jag en feltryckt tiokronorssedel i min hand och skulle intervjua en bankdirektör.
  Jan Öjmertz har gått den långa vägen, men började snabbt klättrade upp för karriärstegen på BT och blev, åtta år efter provanställningen, biträdande redaktionssekreterare 1974. I början av 1980-talet blev han redaktionschef och 1992 tog han över stafettpinnen från Rune Larsson och blev tidningens nye chefredaktör och ansvarig utgivare.
  Vad har varit de största händelserna under din tid som chefredaktör? – Det var beslutet 1992 att bygga tryckeriet i Viared. Det var en stor investering på 160 miljoner kronor. Den andra stora händelsen var fusionen mellan BT och Sydostpress 2003. Då skapades Gota Media och ett nytt stort medieföretag. Samgåendet i Gota Media (som består av Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Smålandsposten, Barometern och Blekinge Läns Tidning) var en nödvändighet, menar Jan Öjmertz.
  – Hade BT inte tagit det steget hade BT varit en av de väldigt få tidningar som varit solitärer och en uppköpskandidat, nu kan vi snarare vara en aktör åt andra hållet. Upplägget i Gota Media är att skapa både hängslen och livrem och stärka de ekonomiska  resurserna.
  Som lokaltidning är det Borås Tidnings styrka att stå i läsarnas tjänst och skildra det som händer i Borås och Sjuhäradsbygden.
  – Tidningen har ingen exekutiv makt, men en påverkansmakt, det tidningen väljer att skriva om det påverkar.
  Ett område som Jan Öjmertz varit angelägen om att förstärka är kulturbevakningen och med stolthet, säger han, kan han konstatera att det blivit så.
  – Och det är i hög grad min efterträdare Stefan Eklunds förtjänst.

  (Texten är ett kortad version av den intervju som Eva-Christina Wiel-Hagberg gjorde med Jan Öjmertz i samband med att han slutade på BT).

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Stefan Eklund. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras på bt.se, liksom i tidningen Borås Tidning.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på blt.se och oskarshamnstidningen.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 033-7000 700

   Privatannonsering & prenumeration

   Telefon: 033-7000 700

   Utebliven tidning

   Telefon: 033-7000 700

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se

  • Socialt

   Borås Tidning ingår i Gota Media AB. I samma mediegrupp ingår även Ulricehamns Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Östra Småland, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  © Copyright 2014 Kundcenter Borås tidning, alla rättigheter reserverade